Hai ,

Selamat, kamu telah menyelesaikan Placement Test Bahasa Jepang!

Skor Kamu

-/100

Level Kamu